10.30am Avalokiteshvara Empowerment

10.30am Avalokiteshvara Empowerment